To je naš svet.

Male in velike hiše. Stanovanjski in poslovni objekti. Javna parkirišča in garažne hiše. Brezhibno delovanje instalacij, čisti prostori in urejene površine. Pravična ureditev razmerij med uporabniki. Dobri odnosi. Dobri sosedje.

Indoma skrbi za upravljanje nepremičnin. Za nas to ni skrb za zidove, ampak delo z ljudmi, ki so nam v upravljanje zaupali najdragocenejše premoženje – svoje domove. Na pričakovanja naših uporabnikov odgovarjamo s celovitim naborom svojih storitev. Z upravljanjem, vzdrževanjem in čiščenjem.

Upravljanje

Vzdrževanje

Čiščenje

Upravljanje

Upravljanje nepremičnin za nas ni le skrb za zidove, ampak delo z ljudmi, ki so nam v upravljanje zaupali najdragocenejše premoženje – svoje domove. Upravljamo več kot 2000 enot stanovanjskih in poslovnih objektov v severovzhodni Sloveniji.

Upravljamo stanovanjske in poslovne objekte, ki imajo pretežno več lastnikov, zato je najpomembnejši del dobrega in odgovornega upravljanja skrb za dobre, kakovostne in produktivne odnose med lastniki. V Indomi poudarjamo, da je skrb za lastnino dolžnost vsakega lastnika. Zato motiviramo, obveščamo, informiramo, spodbujamo. Prizadevamo si, da bi bila skrb za nepremičnine in naše skupno bivanjsko okolje plod medsebojnega sodelovanja, spoštovanja in razumevanja.

 • vodimo evidence lastnikov in najemnikov stanovanj, poslovnih in parkirnih prostorov;
 • vodimo evidenco nepremičnine;
 • svetujemo najboljše odločitve glede na pričakovanja uporabnikov in potrebe objekta;
 • pripravljamo sestanke in gradiva za preudarno odločanje etažnih lastnikov;
 • organiziramo zbor lastnikov, ki sprejema finančno poročilo preteklega leta in načrt vzdrževanja objekta za obdobje petih let;
 • usklajujemo, izvajamo in spremljamo uresničevanje sprejetih odločitev lastnikov.
 • izdelamo načrt vzdrževalnih del;
 • organiziramo in izvajamo vzdrževalna dela v skladu s sprejetim načrtom;
 • skrbimo za nemoteno delovanje energetskih in strojnih instalacij ter nemoteno obratovanje vseh naprav za preskrbo uporabnikov in nepremičnine;
 • organiziramo nujna vzdrževalna dela na skupnih delih objekta, v ta namen pa imamo organizirano 24 – urno dežurno službo;
 • zavarujemo nepremičnino, njene skupne dele in naprave za primere škode ter v sodelovanju z zavarovalnico rešujemo škodne primere, ki nastanejo na skupnih delih, prostorih in napravah;
 • organiziramo odpravo napak v garancijski dobi za izvedena vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah objekta;
 • grajamo napake pri gradnji in obnovah z zahtevki investitorjem in izvajalcem za odpravo napak na skupnih delih in napravah v garancijskem roku;
 • izdelamo letno poročilo o delu upravnika za posamezen objekt.
 • vodimo knjigovodska opravila nepremičnine s knjižbo prejetih računov na način, ki omogoča uporabnikom popolno transparentnost in pregled nad skupnimi stroški objekta;
 • razdelimo račune obratovalnih stroškov skupnih delov, prostorov, naprav ter pripadajoče okolice nepremičnine po veljavnih ključih delitve med njene lastnike (poraba vode, električne in toplotne energije, storitve deratizacije, zavarovanja, čiščenja, vzdrževanja dimovodnih in prezračevalnih naprav, gasilne opreme in drugo);
 • knjižimo terjatve in spremljamo plačila etažnih lastnikov in najemnikov;
 • obveščamo o terjatvah in opominjamo neplačnike k poravnavi zapadlih obveznosti;
 • v skladu z odločitvami zbora lastnikov in nadzornega odbora upravljamo finance z izvajanjem plačilnega prometa in vodenjem evidenc, ki uporabnikom omogoča popoln pregled nad finančnim poslovanjem;
 • varno vodimo sredstva rezervnega sklada na ločenem transakcijskem računu, ki so namenjena kritju stroškov vzdrževanja objekta, kot ga opredeljuje načrt vzdrževanja, ki ga sprejmejo lastniki stanovanjskega ali poslovnega objekta na zboru lastnikov.
 • opravljamo pravno pomoč in svetovanje o upravljanju skupnih prostorov, delov, naprav in pripadajoče okolice poslovnega/stanovanjskega objekta;
 • pripravimo in usklajujemo pogodbo o medsebojnih razmerjih med lastniki nepremičnine;
 • vodimo pravno dokumentacijo objekta, povezano s skupnimi prostori, objekti, deli in napravami, funkcionalnim zemljiščem ter medsebojnih razmerjih med lastniki nepremičnine;
 • organiziramo pravno asistenco za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodišči v interesu lastnikov nepremičnine ter sodelujemo s pravnimi zastopniki;
 • vlagamo izvršilne predloge in urejamo druga pravna opravila po pooblastilu lastnikov nepremičnine.

Čiščenje

Čiščenje potrebuje vsak objekt, velik ali majhen. Prostori, prijetni za bivanje in delo, varni za uporabo in zdravi za stanovalce, zaposlene in obiskovalce. Z dolgoletnimi izkušnjami profesionalno skrbimo za redno, višinsko in specialno čiščenje.

Z organiziranimi profesionalnimi ekipami zagotavljamo svoje storitve čiščenja najzahtevnejšim stanovanjskim, poslovnim, trgovskim in proizvodnim objektom. Z usposabljanjem in tehnološkim posodabljanjem opravimo svoje delo kakovostno in konkurenčno. Z dobrim in rednim čiščenjem bistveno prispevamo k dobri kondiciji in vzdržljivosti objektov in opreme.

Pri svojem delu uporabljamo ekološko neoporečna čistila znanih domačih in tujih proizvajalcev, ki ob pravilnem rokovanju zagotavljajo daljšo življenjsko dobo opreme in materialov. S premišljenim izborom čistil skrbimo za čisto in zdravo delovno okolje ter s tem prispevamo k boljšemu počutju zaposlenih.

 • čiščenje trgovskih in poslovnih objektov;
 • čiščenje šol in fakultet;
 • čiščenje zdravstvenih institucij in laboratorijev;
 • čiščenje prostorov v živilski industriji;
 • čiščenje turističnih in hotelskih objektov;
 • čiščenje športnih objektov;
 • čiščenje in dezinfekcija bazenov;
 • generalna čiščenja prostorov in opreme;
 • globinska čiščenja tekstilnih talnih oblog z ekstrahiranjem;
 • globinska čiščenja oblazinjenega pohištva;
 • strojno čiščenje vseh vrst PVC talnih oblog po veljavnih metodah zaščite in varnosti uporabnikov;
 • zaščita talnih površin z visoko sijajnimi premazi po Ultra High Speed metodi;
 • čiščenje steklenih površin;
 • snemanje, obešanje, pranje in čiščenje vseh vrst tekstilnih zaves;
 • dezinfekcijsko čiščenje sanitarij in drugih prostorov.
 • višinsko čiščenje fasad;
 • višinsko čiščenje fasadnih stekel, panoramskih sten in svetlobnih kupol;
 • višinsko čiščenje konstrukcij, stropnih oblog, svetil;
 • menjava žarnic na višini.
 • za proizvodne in skladiščne prostore;
 • odstranjevanje trdovratne industrijske umazanije (vodni kamen, dimne smole, prašni delci, mazut) industrijskih prostorov in opreme;
 • industrijsko sesanje in razmaščevanje površin strojev, industrijskih mostnih dvigal, tirnic, konstrukcij;
 • strojno čiščenje in razmaščevanje industrijskih podov z intenzivnim razmaščevanjem in poliranjem;
 • čiščenje toplotnih izmenjevalcev, kotlov, zračnikov, industrijskih luči, stropov, sten in cevi.
 • strojno čiščenje tekočih stopnic in trakov;
 • patentirana tehnika za profesionalno čiščenje;
 • priporočljivo za dolgotrajno vzdržljivost in delovanje tekočih stopnic in trakov;
 • posebni namenski čistilni stroj s patentirano tehnik
 • čiščenje gradbenih ostankov s površin;
 • generalna čiščenja pred vselitvijo ali začetkom uporabe.
 • redna oskrba s sanitarno in toaletno opremo;
 • stalna opremljenost s toaletnim in sanitarnim materialom;
 • obračunavanje po konkurenčnih cenah in dejanski porabi.

Vzdrževanje

V Indomi skrbimo za celovito vzdrževanje nepremičnin. Vemo, da je dobro in redno vzdrževanje najpomembnejše jamstvo za ohranjanje vrednosti in uporabnosti vsake nepremičnine. Med objekti, ki jih vzdržujemo z usposobljeno tehnično ekipo, so številni stanovanjski in poslovni objekti, pa tudi industrijske in trgovske zgradbe. Vzdrževanje objektov pomeni stalno skrb in servis za njeno polno delovanje, obratovanje strojnih in energetskih instalacij ter vgrajenih naprav. Ob lastni ekipi skrbno izbiramo tudi partnerje za različne vrste storitev vzdrževanja, da lahko svojim uporabnikom zagotovimo najkakovostnejšo in konkurenčno storitev.

so vsi ukrepi, ki jih je potrebno izvesti zaradi preprečevanja prezgodnje obrabe posameznih elementov objektov (streha, fasada, stavbno pohištvo, podi, tlaki, nenosilne stene, vgrajena oprema in podobno) in ohranjanja njihove funkcije v polnem obsegu.

so dela, ki so nujna za preprečevanje ali odpravo škode in nevarnosti za zdravje in življenje uporabnikov. O napakah nas običajno obveščajo uporabniki ali pa jih pri rednih pregledih objektov ugotovijo naše tehnične ekipe.

so dela, ki so namenjena ohranjanju uporabne vrednosti posameznega elementa objekta (streha, fasada, stavbno pohištvo, podi, tlaki, nenosilne stene, vgrajena oprema in podobno) in predstavljajo večja popravila, obnovo in zamenjavo po poteku življenjske dobe posameznega elementa. Investicijsko vzdrževanje se izvaja po načrtu, ki ga sprejmejo lastniki objekta.

 • ogrevanje prostorov
 • vzdrževanje kotlovnice, energetskih in strojnih instalacij
 • vzdrževanje vodovodnih in komunalnih instalacij
 • obračunavanje vodarine in kanalščine
 • odvoz smeti
 • elektrika skupnih prostorov
 • požarno in tehnično varovanje
 • vzdrževanje dvigal
 • vzdrževanje požarno – varnostnih naprav
 • vzdrževanje prezračevalnih naprav
 • vzdrževanje črpalk za prezdračevanje fekalij in meteornih voda
 • prezračevanje
 • vzdrževanje strelovodov in meteornih odvodov
 • deratizacija
 • redni pregledi skupnih delov in naprav po objektih,
 • skrb za zagotovitev tehnične in tehnološke pravilnosti delovanja skupnih delov in naprav,
 • obveščanje o morebitnih napakah in ovirah pri delovanju skupnih delov in naprav,
 • redni pregled dvigal (razsvetljava, signalizacija), manjša popravila in obveščanje pooblaščenega serviserja o morebitnih napakah in ovirah,
 • redni pregled skupnih površin, razsvetljave, vodovodnih in drugih instalacij, zunanjosti in okolice objekta,
 • sprotna manjša popravila na skupnih električnih inštalacijah (menjava stikal, vtičnic, žarnic, domofonov),
 • sprotna manjša popravila vodovodne napeljave,
 • pregledi instalacij in naprav za ogrevanje,
 • kontrolni pregledi naprav za požarno varnost (hidranti, gasilnikov, zasilna razsvetljava),
 • vzdrževalna dela in popravila (manjša popravila opleska, zapiranje ventilov ipd.), razen tistih, za katera so potrebni pooblaščeni serviserji, oziroma jih zaradi narave ali obsega dela ne sme izvesti sam,
 • vodenje evidence napak, odklonov in izvršenih del na objektih,
 • sprotno obveščanje skrbnika objekta,
 • skrb za takojšnjo odpravo napak v delovanju skupnih delov in naprav ter prisotnost pri servisiranju naprav,
 • reševanje nujnih primerov na objektih (izliv vode, fekalij) v 24-urni pripravljenosti,
 • čiščenje snega v okolici objektov in pred vhodi, zaščita pred poledico (posip s soljo), ob večjem sneženju organiziranje pluženja in odvoza snega,
 • priprava kesonov za odvoz smeti, čiščenje mesta postavitve kesonov in čiščenje kesonov,
 • nadzor in koordinacija z varnostno službo (če je objekt varovan),
 • dnevno čiščenje okolice objekta in skrb za urejenost okolja,
 • 24-urna dosegljivost in pripravljenost za nujne primere,
 • opozarjanje na spoštovanje hišnega reda.
 • strojno in ročno čiščenje voznih in pohodnih površin,
 • vzdrževanje zelenic, košnja trave in obrezovanje drevja,
 • zimska služba.
 • požarno zavarovanje,
 • zavarovanje pred izlivom vode,
 • strojelom,
 • odgovornost.

Prijava v iPortal